Технически надзор

Във връзка с новите изисквания на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор (ДВ бр.88, 2014 г.), чл.108, ал.(11) и промяна в сроковете по чл. 108, ал. (2) за извършване на прегледите на надзорни повдигателни съоръжения, очакваме заявленията за преглед от нашите клиенти да бъдат своевременни, тъй като при всяко забавяне сме длъжни да уведомяваме ГД "ИДТН" за изтеклите срокове за извършване на съответния преглед. Оставаме на линия за всякакви запитвания и справки!

  • Инспектор технически надзор: инж. Иван Алексиев моб. 0897379736