Социални професии

ЦПО към "Елби - Плюс" притежава Лиценз за обучение с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация (обр. МОН 3-54) или Удостоверение за професионално обучение по част от професията (обр. МОН 3-37) по следните професии и специалности:
    Професия Код 762030 Помощник възпитател - Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца-код 7620301; Професия Код 762040 Социален асистент - Подпомагане на деца код 7620401; Професия Код 762040 Социален асистент - Подпомагане на възрастни код 7620402; Професия Код 762020 Сътрудник социални дейности - Социална работа с деца и семейства в риск код 7620201
    • Ние можем да * ВАЛИДИРАМЕ * НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ОТ ВАС ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ. ПОЛУЧАВАТЕ: Свидетелство за професионална квалификация (обр. МОН 3-54) или Удостоверение за професионално обучение по част от професията (обр. МОН 3-37). Провеждаме и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.