Строителен техник

Курс за придобиване на професионална квалификация: 

професия „Строителен техник“, код по НКПД 5820101; 

специалности „Строителство и архитектура“, код 5820101 и 

„Водно строителство“, код 5820103


Форми на обучение: присъствена, дистанционна, дистанционна с присъствени консултации. Практиката се провежда в задължително присъствена форма на обучение.
  • Входящо образователно равнище: завършено средно образование
  • Курс по цяла професия с придобиване на професионална квалификация и всички права на строителен техник. Завършва с Държавни изпити по утвърдена единна Национална изпитна програма, които се провеждат в ЦПО „ЕЛБИ Плюс“. След успешно полагане на изпитите се издава „Свидетелство за професионална квалификация“ (образец на МОМН 3-54) с придобиване на трета степен на професионална квалификация; важи в целия Европейски съюз. Документът е идентичен с издавания от Професионалните гимназии, в които се изучава тази специалност.
  • Курс по част от професията с издаване на „Удостоверение за професионално обучение по част от професия“ (образец на МОМН 3-37). Важи в целия ЕС. Атрактивни цени!
  • Удостоверен професионален опит над 6 месеца по професията (длъжности Технически ръководител, Ръководител бригада, Помощник технически ръководител и др. подобни) се зачита за проведена учебна практика.

За повече информация се свържете с нас: Контакти